Over Habi

De ondernemersvereniging HABI Rijssen staat voor Handel, Ambacht, Beroep en Industrie, en telt ca. 150 leden.

Doelstelling van de HABI:
Getracht wordt de belangen van in  Rijssen gevestigde (detailhandels-) bedrijven zo goed mogelijk te behartigen, en Rijssen te profileren als een aantrekkelijk winkelcentrum met een duidelijke regiofunktie, een gevarieerd winkelaanbod en een attractieve horeca.

Visie van de HABI:
Het realiseren van een aantrekkelijk en veilig winkelcentrum voor bezoekers en ondernemers.

De HABI probeert dit te bereiken door middel van de volgende aandachtspunten:
1. Het creëren van een hoogwaardig, sfeervol winkelcentrum, met een breed goederenaanbod in alle prijsklassen.
2. Optimalisering van de toegangswegen naar het centrum met goede parkeermogelijkheden voor kort- en langparkeerders.
3. Het organiseren van sales promotion activiteiten voor de aangesloten leden in en rond het koopcentrum.

De realisatie en instandhouding van een hoogwaardig winkelcentrum in de kern van de gemeente Rijssen vraagt aandacht en inspanning van de plaatselijke  overheid en ondernemers en een creatieve invulling van de mogelijkheden binnen de bestaande situatie:

Versnellen planontwikkeling centrum Rijssen
Het gemeentebestuur  kan een prominente rol vervullen bij de planontwikkeling van het winkelhart van de stad.

Grotestraat en Enterstraat zijn ernstig verpauperd door gebrek aan initiatieven van alle betrokkenen. Gelukkig worden momenteel plannen ontwikkeld en uitgevoerd  om het aanzien van deze delen van het centrum te verbeteren.

Het realiseren van compacte winkelroutes in het centrum
Wij achten het van belang om naast de Haarstraat en het Schild ook van de Elsenerstraat en de Grotestraat weer volwaardige winkelstraten te maken. Aansluitend kunnen Bouwstraat en  Julianastraat worden ontwikkeld als winkelzone. 

Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat ( bouwen voor) leegstand een negatief sfeereffect teweeg brengt. In de wetenschap dat in de komende jaren ca. 25% van de detaillisten stopt met hun nering, dienen alle betrokkenen alert te zijn op een juiste en volledige invulling van de beschikbare m2 verkoopvloeroppervlak. Leegstand is killing voor een sfeervolle winkelambiance.

Het concentreren van de detailhandel in het centrumgebied.
Detailhandel op de industrieterreinen en in het buitengebied is niet toegestaan. Toch zijn er steeds weer voorbeelden van ondernemingen die detailhandel bedrijven vanaf het industrieterrein.  Strikte handhaving is noodzakelijk ter voorkoming van terugloop en leegstand in de binnenstad.

Ter verkrijging van een attractief en divers aanbod zou het winkelbestand in het centrum uitgebreid kunnen worden met diverse speciaalzaken zoals  galerieën, cadeauwinkels, hobbyzaken, een ambachtelijke slager, en meer winkels voor de dagelijkse boodschappen. Dat genereert traffic en extra bezoek, ook tijdens de daluren.

Vergroting van de veiligheid door meer blauw op straat.
Het project KVO (Keurmerk veilig ondernemen) vergroot de veiligheid binnen het  centrum. Desondanks vraagt de HABI om meer blauw op straat ter inperking van (jeugd) criminaliteit, drugshandel, en overlast door hangjongeren, die een alternatief geboden moet worden  bij de besteding van hun vrije tijd. Behalve de wijkagent en jeugdwerkers kunnen ook Pand 11 en verschillende sportverenigingen hier het voortouw nemen.

Het vinden van een oplossing van de fietsenchaos op het plein voor winkelcentrum de  Hoge Wal. Hier zijn beslist onvoldoende mogelijkheden om fietsen te stallen, waardoor de bereikbaarheid van het winkelcentrum wordt beperkt. De aankleding van het plein is overigens erg summier.


Ruime toegangswegen naar het centrum en voldoende parkeergelegenheid voor auto's is een noodzakelijkheid voor een goed functionerend koopcentrum met regionale uitstraling:

De mogelijkheid  om gratis te kunnen parkeren aan de rand van het centrum wordt hogelijk gewaardeerd door inwoners van Rijssen en bezoekers van buiten.

De blauwe zone in het centrum weert langparkeerders en geeft ruimte aan winkelende bezoekers. Helaaas wordt de tijdsduur van 1,5 uur gratis parkeren in de blauwe zone met name door bezoekers van buiten de stad als te kort ervaren.


Het koopcentrum van Rijssen staat goed bekend in een wijde regio en draagt zo bij aan de positieve beeldvorming van de stad.

HABI organiseert vele activiteiten in het centrum om extra traffic te genereren. Door hier meer partijen bij te betrekken zoals lokale en provinciale overheden, de Culturele Raad, TRH , de Stichting Evenementen Rijssen en andere groeperingen die een zelfde doel nastreven, nl. RIjssen op de kaart zetten als een prachtige stad om in te wonen, te werken en te recreëren zijn er nog vele mogelijkheden om dit verder uit te bouwen.

Een gezamenlijke campagne met gemeente, TRH en andere betrokkenen  om Rijssen - Holten te promoten wordt door  het HABI-bestuur dan ook van harte ondersteund.

Het lijkt dan ook zinvol een jaarlijkse gemeentelijke evenementenkalender te ontwikkelen waarin alle festiviteiten in Rijssen worden opgenomen, van wielerrondes en concerten van het mannenkoor  tot streetpaintingwedstrijden en extra koopavonden, gepubliceerd op websites van de Gemeente Rijssen - Holten, de TRH, ondernemersverenigingn. sportverenigingen, etc. in druk verkrijgbaar bij TRH en in de horeca en maandelijks gepubliceerd in dag en weekbladen.

In dit verband  zou het ideaal zijn als een city promotion manager zou worden aangesteld om alle activiteiten te coordineren.

Volg ons ook op Twitter! @winkelenrijssen
Onderstaande bedrijven zijn lid van Ondernemersvereniging HABI: