Doelstelling Ondernemersfonds

Op verzoek van de HHV, TRH, StER en SEH, maar vooral van Ondernemersvereniging HABI heeft de raad van de gemeente Rijssen - Holten in de raadsvergadering van 19 december 2013 besloten tot de instelling van een ondernemersfonds en reclamebelasting per 1 januari 2014.

De belasting wordt geheven op basis van het huurdersgedeelte  van de  WOZ-waarde van de zakelijke panden in het centrumgebieden van Rijssen en  Holten. De gemiddelde aanslag is € 330,- per pand, en wordt betaald door de gebruiker. Voor de kern Rijssen geldt als grens de centrumring Huttenwal, Watermolen, Enterstraat, Oranjestraat, Hoge Pad, Hoge Walplein. De belasting bedraagt in 2015 0,1520% van de WOZ-waarde

Onder aftrek van de perceptiekosten wordt de opbrengst van de reclamebelasting toegewezen aan de Stichting Ondernemersfonds, die zorgt voor het beheer, de verdeling en de verantwoording van de binnengekomen gelden. In het bestuur is de Habi vertegenwoordigd door Murat Citgez en Wim Meenks. De HHV en de TRH vaardigen  eveneens twee vertegenwoordigers af, en  de heer Frits Mulder, commercieel directeur van Rabobank Rijssen – Enter is  bereid gevonden als onpartijdig en onafhankelijk voorzitter van de Stichting  op te treden.

Onder het bestuur hangen een drietal werkgroepen die belast zijn met de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten en evenementen, en met city marketing in een breder verband, met als doel de collectieve ambities van de ondernemers in de centrumgebieden van de gemeente Rijssen – Holten te bundelen in een jaarprogramma en door middel van het Ondernemersfonds de kosten van dit programma te financieren.  Doordat alle centrum-ondernemers meebetalen wordt het budget voor activiteiten en city marketing op deze wijze verdubbeld.

De werkgroep Rijssen heeft de beschikking over de gelden die  door de Rijssense centrumwinkeliers zijn ingebracht, Holten beheert haar gedeelte van het fonds en de Stichting Tourisme Rijssen Holten (opvolger VVV) heeft de beschikking over de gemeentelijke subsidie die voor haar in het fonds wordt ingebracht. Samenwerking tussen deze partijen en derden zoals de Stichting Evenementen Rijssen  en de Stichting Evenementen Holten, wordt niet geschuwd, iedereen  mag plannen voorleggen, maar uiteindelijk adviseert het bestuur en beslist de betreffende werkgroep over het al dan niet (gedeeltelijk) honoreren van de aanvragen. De Rijssense werkgroep bestaat uit zes personen, waarvan drie Habi bestuursleden, aangevuld met drie centrumwinkeliers, eveneens leden van de Habi. Door deze constructie houdt Ondernemersvereniging HABI een stevige vinger in de pap en aan de pols, als het gaat om de besteding van de opbrengst van de reclamebelasting.

Volg ons ook op Twitter! @winkelenrijssen
Onderstaande bedrijven zijn lid van Ondernemersvereniging HABI: